Tu w Krakowie mieszkają dziewice, czyli mapy w R, część 2

wieści. Smok Wawelski potrzebuje dziewic, a więc musimy je zlokalizować, co w Krakowie nie jest takie proste. Jak już je znajdziemy, to miejsca gdzie mieszkają oznaczymy w specjalny sposób na mapie, tak, że każdy te miejsca zauważy :-)

W poprzednim poście pokazałem Ci jak stworzyć prostą mapę i dodać do niej punkty o znanych współrzednych oraz dodaliśmy szczyptę interakcji i sprawiliśmy, że po kliknięciu na punkt, pojawiał się dymek z opisem. Ustaliliśmy też, że standardowe “pinezki”, którymi się oznacza punkty, może nie tyle są brzydkie, ale z pewnością mało oryginalne. Czas to zmienić.

Dla przypomnienia, kod który wyświetlał gdzie była historia związana ze Smokiem Wawelskim.

# definicja współrzednych i opisów punktów
punkty_krk <- tibble(nazwa=c("Tu mieszka Smok",
               "Baranek",
               "Szewc Dratewka",
               "Tu smok pił wodę"),
           lan = c(19.933570,19.933006, 19.933076,19.933301),
           lat = c(50.053124,50.053221,50.053104,50.052567))

# Rysowanie mapy z podkładem OpenStreetMap oraz dodanie punktów na mapie
map <- leaflet(punkty_krk) %>% 
 addProviderTiles(provider = providers$OpenStreetMap) %>% 
 addMarkers(lng = ~lan, lat = ~lat,popup = htmlEscape(~nazwa))

Zmieniamy ikonę

# Bibliteka z tysiącami ikonek
url_dragon_icon = "http://icons.iconarchive.com/icons/martin-berube/character/128/Dragon-icon.png"

ikonaSmoka <-makeIcon(
 iconUrl = url_dragon_icon,
 iconWidth = 30, iconHeight = 30
 
)

leaflet(data = punkty_krk) %>% addTiles() %>%
 addMarkers(~lan, ~lat, icon = ikonaSmoka)

Jeśli chcemy wykorzystać więcej ikon

# definiujemy ikony
ikonySmokow <- iconList(
 smok = makeIcon(iconUrl = "http://icons.iconarchive.com/icons/martin-berube/character/128/Dragon-icon.png", 30, 30),
 owieczka = makeIcon("http://icons.iconarchive.com/icons/martin-berube/animal/128/sheep-icon.png", 30, 30)
)

# Dodaję kolumnę do ramki danych z dwiema wybranymi ikonami smoczków
dane <- punkty_krk %>% 
 mutate(ktoraIkona = factor(c("smok","owieczka","smok","owieczka")))

# rysuję mapy i ikony
leaflet(dane) %>% addTiles() %>%
 addMarkers(~lan, ~lat, icon = ~ikonySmokow[ktoraIkona])

AwesomeIcon

kolorMarkera <- function(punkty) {
 sapply(punkty$ktoraIkona, function(ktoraIkona) {
 if(ktoraIkona =="smok") {
  "green"
 } else if(ktoraIkona == "owieczka") {
  "orange"
 } else {
  "red"
 } })
}

icons <- awesomeIcons(
 icon = 'home', #"ios-close"
 iconColor = 'black',
 library = 'ion',
 squareMarker = TRUE, # Kwadratowe markery
 markerColor = kolorMarkera(dane)
)

leaflet(punkty_krk) %>% addTiles() %>%
 addAwesomeMarkers(~lan, ~lat, icon=icons, label=~as.character(nazwa))

## awesomeMarkers - kwadraty

Kółka

leaflet(punkty_krk) %>% 
 addProviderTiles(provider = providers$OpenStreetMap) %>% 
 addCircles(lng = ~lan, lat = ~lat,
       radius = 2,
       weight = 10,
       color = "red",
       fill = FALSE,
       fillColor = "blue",
       opacity = 1,
       popup = htmlEscape(~nazwa))

Popapy (addPopaps())

Jak zapisać mapę w pliku png?

htmlwidgets::saveWidget(map, "tmp.html", selfcontained = F)
webshot::webshot("tmp.html", file = "nazwa_pliku.png", cliprect = "viewport")

 
comments powered by Disqus